Idősek otthona

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény

(mint Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek intézményfenntartó társulásának intézménye)

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

Tagintézmény: Idősek Otthona Szakcs

Tagintézmény-vezető:
Mohainé Gadányi Zita

7213 Szakcs, Petőfi tér 10.

06 74 485 363

Az intézmény rövid története – a kezdetek:

Szakcs község Önkormányzata 2001-ben a közösség által kifejezett és felmért szükséglete alapján a Széchenyi – Terv lakásprogramjának keretében idősek otthonát alakított ki a használaton kívüli önkormányzati ingatlanból. A pályázatnak nemcsak a településen jelentkező fokozott gondozási szükségletek kielégítése, hanem foglalkoztatáspolitikai jelentősége is volt a munkahelyek teremtése által.

Intézményünk ünnepélyes keretek között történő átadására 2004. augusztus 7-én került sor. Szakcs Község Önkormányzatának Idősek Otthona önálló költségvetési intézményként kezdte meg szakmai feladatainak ellátását. A kistérségek szerepkörének megerősödésével 2005. október 15-től szervezeti átalakítás következtében eltérő telephelyen működő az ESZI tagintézményeként, folytattuk tevékenységünket, bekapcsolva a szakcsi mikrotérséget Dombóvár és városkörnyék szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások biztosításának rendszerébe.

„Otthonunkról”

A kialakított Idősek Otthona 28 időskorú személy elhelyezését biztosítja 2 és 3 és 4 ágyas szobákban. Intézményünkben lehetőséget van a saját megszokott személyes berendezési tárgyak használatára, mely támogatja az intézményi élethez való könnyebb alkalmazkodást, a személyes megszokott biztonságot jelentő környezet fenntarthatóságát.

A látogatók fogadására, az intimitás megőrzésének biztosítása érdekében lehetőség van úgynevezett látogató szoba igénybe vételére.

A közös használatú helyiségek (fürdő, WC, folyosó…) akadálymentesítettek, mely hozzájárul a mozgásukban korlátozott személyek biztonságos közlekedéséhez.

A tágas ebédlő kultúrált étkezési lehetőséget biztosít. Önálló konyhával nem rendelkezünk, csak tálalókonyha lett az intézményen belül kialakítva. A tálalókonyha felépítése és kialakítása sokat segített a HACCP higiénés követelményeihez való könnyebb alkalmazkodásban.

A kényelmesen berendezett társalgó jó megközelíthetősége és nagysága miatt fontos színtere a rendszeresen szervezett és a lakók egyéni szükségletéhez, igényeihez, képességeihez igazodó foglakoztatási- és mentálhigiénés ellátásnak, valamint a közös ünnepeknek, rendezvényeknek.

A rendszeres egészségügyi ellátást jól felszerelt orvosi rendelő biztosítja.

A gyors és minél hamarabb történő segítségnyújtást a nővérhívó rendszer segíti.

Segítségnyújtás formái az intézményben:

Az Idősek Otthona, mint személyes gondozást és ápolást nyújtó szociális intézmény célja azon ellátásra jogosult személyek rendszeres és folyamatos segítése és támogatása,akik életkoruk vagy egészségi állapotukban, öngondozási képességükben történt változás miatt önmaguk ellátására nem képesek, vagy csak más segítő személyek együttműködésével tudnak önmaguk ellátásáról gondoskodni, intézményi kereteken belül.

Az intézmény a célok megvalósulása érdekében megszervezi az ellátás folyamatát, mely pontos tevékenységekből, feladatok sorozatából épül fel. Ezen feladatok a szükségletek egymásra épülését figyelembe véve az alábbiak.

Az intézmény biztosítja:

 • lakhatást,
 • háromszori étkezést,szükség esetén diétát,
 • textíliával, ruházattal való ellátást,
 • mosást, takarítást,
 • gyógyszerekkel, segédeszközökkel való ellátást,
 • meghatározott egészségügyi ellátást,
 • folyamatos gondozást, mely magába foglalja a mentális gondozást,
 • célszerű foglalkoztatást,
 • a szabadidő kultúrált eltöltését,
 • ápolási tevékenységet,
 • érdekképviseletet,
 • értékmegőrzést,
 • végtisztességben való segítségnyújtást.

Az ellátottak köre:

„Otthonunkban”, mint ápolást-gondozást nyújtó intézményben elsősorban azon nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátását biztosítjuk, akiknek önellátó képességük teljes vagy részleges hiánya miatt szükségletei csak gondozással és ápolással biztosíthatók, de rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, illetve pszichiátriai és szenvedélybetegségben nem szenvednek.

Felvehető intézményünkbe azon 18. életévet betöltött személyek is, akik betegségük miatt önmaguk ellátásáról nem tudnak gondoskodni. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személynél „demencia” körébe tartozó kórkép kerül megállapításra, az intézményben fokozott gondozást, ápolást, megfigyelést kell kialakítani.

Intézményünk ellátási területe elsősorban Szakcs község és a dombóvári kistérség települései. Az ellátási terület közelsége biztosítja, hogy az ellátásban részesülők ne szakadjanak ki teljes mértékben megszokott lakóhelyükről, környezetüktől, így lehetőséget biztosítva családi, baráti, rokoni kapcsolataik ápolására és fenntartására.

Egészségügyi ellátás:

Intézményünkben az egészségügyi ellátás kiterjed:

Rendszeres orvosi alapellátásra, mely tevékenységet részfoglalkozású, megbízási szerződés alapján alkalmazott háziorvos biztosítja.

Az intézmény vezető ápolójával együttműködve gondoskodik:
a lakók alapbetegségéből származó gondozási feladatok szervezéséről, ellenőrzéséről ( diabates, hypertonia ),
szűrő- és megelőző tevékenységekről (tüdőszűrés, fogászati ellátás, védőoltások ), a kórházi és szakorvosi ellátásról, melynek beutalási rendszere ezen háziorvosi ellátás keretében valósul meg.

Intézményünk biztosítja lakóink részére a jogszabályban meghatározott gyógyszereket és gyógyászati eszközöket. Az előgondozás és az intézményi felvétel során tájékoztatjuk lakóinkat és azok hozzátartozóit az intézmény által viselt és a szolgáltatást igénybe vevő által fizetendő gyógyszerköltségek és gyógyászati segédeszköz költség mértékéről és fizetési módjáról.

Mentálhigiénés ellátás:

Otthonunk biztosítja a mentálhigiénés ellátás feladatainak megszervezését és rendszerességének fenntartását. A mentálhigiénés munkaterv alapvető célkitűzése lakóink testi-lelki aktivitásának megőrzése, valamint a „korlátlan” szabadidő tartalmas és hasznos kitöltése, a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása, egyéni és csoportos tevékenységek kialakítása.

A szervezés követelménye:

 • rendszeresség
 • célszerűség
 • önkéntesség
 • változatosság
 • személyre szabottság

A tevékenységek és a hozzá kapcsolódó feladatok „team” munka során valósulnak meg. Az ápoló személyzet aktív résztvevője a napi tevékenységeknek, hiszen az ápolási-gondozási folyamat kialakításában a holisztikus szemléletnek kell érvényesülni, ahol az ápolás-gondozás a testi, lelki, szociális, spirituális szükségletek kielégítésére irányul.

Az ápolási-gondozási folyamat egységeként a személyes ápoló-gondozott kapcsolati rendszert tekintjük. „Kis közösségről” lévén szó lehetőség nyílik ezen rendszer alapján családias légkör kialakítására, a személyes bánásmód jobb nyomon követésére, a konfliktusok megelőzésére, mélyebb személyes kapcsolat kialakítására.

A mentálhigiénés munkaterv három (3) fő tevékenység csoportra terjed ki.

 1. Aktivitást segítő fizikai tevékenységek: séta, torna, gyógytorna
 2. Szellemi és szórakoztató tevékenységek: biblioterápia, társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás, farsangi rendezvények
 3. Kulturális tevékenységek: névnapok megünneplése, egyházi és társadalmai ünnepek megszervezése a helyi óvoda és iskola bevonásával.

A mentálhigiénés munkaterv kialakítása az előgondozással megkezdődik, amely alapot teremt az intézmény életébe való jobb beilleszkedés és fogadás biztosításához.

Rendszeresség: A mentálhigiénés munkatárs koordinációja mellett a mentálhigiénés munkaterv éves, havi, napi lebontásban készül.

Foglalkozatás:

A foglalkoztatás megszervezésével biztosítjuk lakóink részére a meglévő készségeik és képességeik szinten tartását. A foglalkoztatás szerves részét képezi a mentálhigiénés tevékenységi rendszernek, mivel értelmes, hasznos időtöltést biztosít lakóink részére.

Intézményünk elsősorban munkavégzés célú foglalkoztatási rendszert alakít ki, mely házon belüli és kívüli tevékenységek szervezésére irányul.

Az ellátás igénybevételének módja:

Az intézményi elhelyezés írásbeli kérelem alapján történik,- bár a jelenlegi szabályozás lehetőséget biztosít a szóbeli kérelmezésre -, de intézményünknél a visszaigazolhatóság érdekében az írásbeli kérelmezést tartjuk fenn. A „Kérelmet” a kérelmező, hozzátartozója vagy gondnoka – kitöltés után, aláírva – az intézményhez nyújt be személyesen, vagy postai úton. Támogatjuk az intézménylátogatást az intézmény helyes kiválasztása érdekében! (Döntés segítése)

A kérelem megérkezése után a kérelmezőt az intézmény értesíti a nyilvántartásba vételről, valamint az első előgondozás időpontjáról.

Ezen rendelkezést a jogszabályi rendelkezéstől eltérőn FENNTARTJUK, mivel ALAPVETŐ KAPCSOLATTARTÁSI MÓD, MELY A LEENDŐ LAKÓVAL ÉS HOZZÁTARTOZÓJÁVAL VALÓ BIZALOM MEGALAPOZÁSÁT IS JELENTI! Nem ez okozza intézményünkben a többletadminisztrációt!

Előgondozás alkalmával tájékoztatást kap a kérelmező a gondozási szükséglet vizsgálatának szükségességéről, annak adminisztrációjáról és menetéről, de elsősorban a leendő kérelmezővel való ismerkedés, kérdéseinek és problémáinak tisztázása, segítségnyújtás a mérvadó feladatunk.

2012-től lehetőség van a gondozási szükséglet nélküli intézményi felvételre, amennyiben a kérelmező a teljes önköltséget megtéríti.

A gondozási szükséglet vizsgálata és a szakvélemény kiadása intézményvezető hatásköre. A gondozási szükségletről készült szakvéleményt az intézmény vezetője megküldi a kérelmező részére.

Férőhely üresedése esetén az intézmény írásbeli értesítést küld a soron következő kérelmezőnek, amelyben tájékoztatja a második előgondozás és a lehetséges beköltözés időpontjáról, valamint megküldi az intézményi házirend kivonatát, a megállapodás tervezetét. A második előgondozásról és annak feladatairól tájékoztató levelet küldünk a kérelmezőnek.

Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénybe vevő és az intézmény írásbeli megállapodást köt (melléklet), illetve tájékoztatást kap az intézményben vezetett nyilvántartásokról és a házirendről.

Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó szükséglet esetén lehet elhelyezni, figyelemmel az Szociális törvényben megállapított korlátra.

Az intézmény által nyújtott ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértéke az Önkormányzat helyi rendeletében szabályozott.

ALAPELLÁTÁS:

2006. január 1-től az intézményi működéshez kapcsoltan Szakcs község településen a rászoruló idős, beteg, mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő személyek részére szociális alapszolgáltatást biztosítunk, mely kiterjed:

 • Szociális étkeztetésre,
 • Házi segítségnyújtásra,
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, mely dombóvári diszpécser központon keresztül szerveződik. (ESZI)
 • Az otthonápolási szolgálattal való együttműködésre, melynek igénybevétele a kezelőorvos, vagy háziorvos javaslatára történik.

Szociális étkeztetés:

A szociális törvény értelmében a szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászoruló személyek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani:

→ életkoruk,

→ egészségi állapotuk,

→ fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

→ szenvedélybetegségük,

→ hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés módja elvitellel és kiszállítással történhet. Az étkezetésben való segítségnyújtást 1 fő szakember koordinálja.

Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását saját megszokott környeztében, lakásban, lakókörnyezetében biztosítja.

A szolgáltatás igénybevételének alapfeltétele (rászorultság) a legalább 1 óra gondozási szükséglet igazolhatósága.

A gondozási tevékenységet 1 fő szociális gondozó és 1 fő ápolói végzettséggel rendelkező szakember látja el.

A gondozási tevékenység kiterjed:

→ személyi és környezet higiéné fenntartására,

→ orvos által előírt gondozási és ápolási feladatok ellátására,

→ segítő kapcsolat fenntartására,

→ bevásárlásra, gyógyszerek beszerzésére,

→ hivatalos ügyek intézésre,

→ veszélyhelyzetek elhárítására,

→ rehabilitációban való segítségnyújtásra,

→ bentlakásos intézményi elhelyezés segítésére.

A szociális alapszolgáltatások igénybevétele kérelemre indul, mely nyomtatvány a HONLAP-ről letölthető.

Kérelem elhelyezés 2014. alapellátás

Kérelem elhelyezés 2014. tartós és átmeneti

A házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rászorultság (gondozási szükséglet) megállapításban és azzal kapcsolatos ügyintézésben az intézmény vezetője segítséget nyújt.

Mohainé Gadányi Zita

Tagintézmény vezető, mentálhigiénés szakember,
foglalkoztatás-szervező mozgásterapeuta

06 74 485 363


Iskolai végzettség

 • Fizioterápiás szakassziszetens OKJ5.2
 • Szociálpedagógus
 • Egészségfejlesztő-mentálhigiénikus
 • Gyógyszertári asszisztens OKJ 52

megbízott tagintézmény vezető 2012. január 1-től

ERFA
MFP