Óvoda

Szakcs, Petőfi tér 7.

Intézményvezető: Hollósyné Gáspár Melinda

06 74 485 124

„A gyermek szívének, lelkének kulcsa annak a kezében van, aki a gyermekkel játszik.”

/ Kisdednevelés 31. évf. 1902. 24. sz./


Olyan óvodai élet megszervezését szeretnénk megvalósítani, ami a gyermekek mindennapjait boldoggá, élményszerűvé teszi, biztosítja az óvodáskorú gyermek egyéni fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Barátságos, az otthon melegét sugárzó, derűs, nyugodt légkör, szeretet övezze körül, jól és biztonságban érezze magát. Megértő, türelmes, gondoskodó felnőtt legyen a közelében, aki hagyja, hogy önállóan végezze a különböző tevékenységeket, de mindig segít, támogat, ha arra szükség van. Az óvodai élet során olyan szokás, szabályrendszert ismernek meg a gyerekek, melynek keretén belül szabadon mozognak, érvényre juttatják önérvényesítő vágyaikat, egyre önállóbbak, igényesek környezetükkel szemben, kultúrált viselkedést, magatartásformát ismernek meg. A különböző játékok, tevékenységek biztosításával, az együtt játszással tapasztalatokat gyűjtenek, ismereteket szereznek. Az egész napos játék felkelti tanulási vágyukat, mert a “kisgyerek játék közben nem tud nem tanulni”. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyerekek az őket körülvevő közvetlen és távolabbi természeti és társadalmi környezetet megismerjék. Hallgathatnak egyszerű rigmusokat, mondókákat, verseket. Bábelőadásokon vehetnek részt. Önként bábozhatnak, dramatikus játékokat adhatnak elő. Kedvük, igényük szerint énekelhetnek, dalos játékokat játszhatnak, táncos játékokban vehetnek részt. Bármikor, a nap bármely szakában rajzolhatnak, kézimunkázhatnak, barkácsolhatnak, elképzeléseiket megvalósíthatják. Változatos mozgásos játékokkal kielégíthetik mozgásvágyukat. Közvetetten segítjük az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. E tevékenységek szervezésénél, tervezésénél figyelembe vesszük a gyerekek kívánságait, véleményét. Az egyenlő hozzáférés biztosításával megalapozzuk a nemek társadalmi egyenlőségét. Biztosítjuk a gyermekek nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A migráns gyermekek nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését. Kiemelten figyelünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. Olyan nevelési eljárásokat szeretnénk követni, amely a különböző tevékenységek végzése közben nem korlátozza a gyermekek játékkedvét, alkotását túlszabályozással. Néhány szabály felállításával, betartásával szabad utat engedünk alkotási kedvüknek, kreativitásuknak és biztosítjuk az önkéntes részvételt. Pedagógiai tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. A “kedveset, lassan, jót, gyakran ismételve” elvvel tudunk azonosulni. E szemlélet megvalósulását biztosítja a gyermekek mindennapjait meghatározó életritmus, a folyamatos és rugalmas napirendünk. Az egész napot átható játékkal, (amely a kisgyerekek legfontosabb tevékenysége) és a játék mellett a mindennapos mesehallgatással tudjuk elérni, hogy érdeklődő, kíváncsi, mondanivalóját nyíltan közlő gyermekeket neveljünk, akik egyéni képességeiknek megfelelően 6-7 éves korra kellő fejlettségre jutnak és felkészültek lesznek az iskolai életre. Ehhez az életmódszervezéshez Zilahi Józsefné – Stöckert Károlyné – Dr. Ráczné dr. Főző Klára “Óvodai nevelés játékkal, mesével” módszertani programot adaptáljuk. A kölcsönös bizalomra épülő család-óvoda kapcsolat teszi lehetővé az említett óvodai élet megszervezését, a megfelelő óvodai nevelést.

ERFA
MFP